Poslední aktualizace proběhla 26. června 2024

   Přihláška do oddílu

Přihláška a evidenční list člena TJ Spartak Hořovice, z.s.

Příjmení a jméno:

Bydliště (PSČ):

Rodné číslo:

Telefon:

E-mail:

Oddíl:

Prohlášení:

Vstupuji do TJ s vědomím, že budu plnit stanovy TJ a povinnosti oddílu do kterého vstupuji. Členství v TJ je podmíněno zaplacením členského příspěvku předem a to na celý kalendářní rok. Ukončením členství dám prostřednictvím oddílu na vědomí TJ. K datu ukončení členství splním veškeré závazky vůči TJ a oddílu.

Souhlasím s tím, aby TJ o mně shromažďovalo údaje – příjmení, rodné číslo, sportovní odvětví. Takto shromážděné údaje v rámci TJ jsou poskytovány ČSPS k vedení evidence členské základny.

V Hořovicích dne……………………….
Podpis zákonného zástupce……………………….POTVRZENÍ LÉKAŘE O ZPŮSOBILOSTI

 

Datum……………………….
Podpis lékaře……………………….